หน้าแรก ประวัติผู้อุปถัมภ์ ผู้ริเริ่มโครงการ โครงการเพชรยอดมงกุฏ มุมหนังสือ

รวมข้อสอบพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎครั้งที่1(พ.ศ.2547) ครั้งที่ 6-9 (พ.ศ.2552-2555) พร้อมเฉลย

ราคา 220.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมปีที่ 4-6)

รวมข้อสอบประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่1-5(พ.ศ.2551-2555)พร้อมเฉลย

ราคา 140.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมปีที่ 4-6)

้อสอบประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่1-5(พ.ศ.2551-2555)พร้อมเฉลย

ราคา 180.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

รวมข้อสอบเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2-4 (ปี2553-2555) พร้อมเฉลย

ราคา 150.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมปีที่ 4-6)

 

รวมข้อสอบเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2-4 (ปี2553-2555) พร้อมเฉลย

ราคา 170.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

รวมข้อสอบคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10-15 "พร้อมแนวคิด" (ปี2550-2555)

ราคา 250.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมปีที่ 4-6)

รวมข้อสอบภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 3-7 (ปี2551-2555) พร้อมเฉลย

ราคา 200.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมปีที่ 4-6)

รวมข้อสอบภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 3-7 (ปี2551-2555) พร้อมเฉลย

ราคา 190.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

รวมข้อสอบ 7 วิชาเพชรยอดมงกุฎ ปี 2554 (ประถม) (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์)

ราคา 220.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมปีที่ 4-6)

รวมข้อสอบ 7 วิชาเพชรยอดมงกุฎ ปี 2554 (มัธยม) ( คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์)

ราคา 220.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

รวมข้อสอบ 7 วิชาเพชรยอดมงกุฎ ปี 2553 (มัธยม) ( คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์)

ราคา 180.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

รวมข้อสอบคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 2 – 7 (ปี 2547-2553) ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6)

ราคา 180.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

ข้อสอบการแข่งขัน
รวมข้อสอบเพชรยอดมงกุฎ ปี 2552

ราคา 160.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมปีที่ 4-6)

ข้อสอบการแข่งขัน
พระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2547)
ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2551)

ราคา 100.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมปีที่ 4-6)

ข้อสอบการแข่งขัน
พระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2547)
ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2551)

ราคา 100.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

ข้อสอบการแข่งขันภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1-2 (ปีพ.ศ. 2549-2550)

ราคา 150.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมปีที่ 4-6)

ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

ข้อสอบการแข่งขันภาษาจีน ครั้งที่ 1,3-5 (ปีพ.ศ. 2547,2549-2551)

ราคา 150.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมปีที่ 4-6)

ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

แบบทดสอบการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 1-4 (ปี 2547-2550) พร้อมเฉลย


ราคา 130.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมปีที่ 4-6)

แบบทดสอบการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 1-4 (ปี 2547-2550) พร้อมเฉลย


ราคา 150.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 1 (มัธยมปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 2 (มัธยมปีที่ 4-6)

แบบทดสอบการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1-4 (ปี พ.ศ. 2547-2550)
ช่วงชั้นที่ 1-2 พร้อมเฉลยข้อสอบ
(เฉลยคำตอบ)
ราคา 130.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)

แบบทดสอบการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1-4 (ปี พ.ศ. 2547-2550)
ช่วงชั้นที่ 3-4
พร้อมเฉลยข้อสอบ (เฉลยคำตอบ)
ราคา 130.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

รวมข้อสอบ 4 วิชาเพชรยอดมงกุฎ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) และช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) ปี 2551พร้อมเฉลยข้อสอบ (เฉลยคำตอบ)

ราคา 150.00 บาท
ได้แก่วิชา
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ
รวมข้อสอบ 4 วิชาเพชรยอดมงกุฎ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) และช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) ปี 2551พร้อมเฉลยข้อสอบ (เฉลยคำตอบ)

ราคา 150.00 บาท
ได้แก่วิชา
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ
9 ปี คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับประถมศึกษา

9 ปี คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับประถมศึกษา “พร้อมแนวคิด”

ราคา 200.00 บาท
รายละเอียด:
ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1
ข้อสอบและแนวคิดการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
(ระดับประถมศึกษาตอนต้น)
ส่วนที่ 2 ข้อสอบและแนวคิดการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
(ระดับประถมศึกษาตอนปลาย)

  * หมายเหตุ หนังสือทุกเล่มยังไม่รวมค่าจัดส่งเล่มละ 20 บาท*
  ซื้อหนังสือเพื่อสมทบทุนการศึกษากับมูลนิธิร่มฉัตร ได้ที่
  มูลนิธิร่มฉัตรและ คุณขวัญ 08-9414-7021
  ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อคลิกที่นี่ order.doc
 

วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน
ท่านสามารถชำระเงินโดยโอนผ่านเค้าเตอร์ธนาคารหรือตู้ ATM ได้ที่
ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขากระทรวงศึกษาธิการ
นางวาสนา เลิศศิลป์ เลขที่ 059-1-29708-6

หลังจากที่ท่านได้ชำระค่าหนังสือเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่ง Fax รายละเอียดการสั่งซื้อฉบับนี้ พร้อมสลิป Pay-in (หลักฐานการชำระเงิน) มาที่หมายเลข FAX : 02-5798295 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณขวัญ โทร : 08-9414-7021

 


แบบเรียนท่องเที่ยวเมืองจีนอย่างสุขสันต์ ตอนต้น พิมพ์ 4 สี ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเขียนอักษรจีน หัดเขียนลายพู่กัน (รวมเล่ม)
มีช่องตาราง คั่นกระดาษลอกลาย 1 แผ่น
     
ราคา 85 บาท ราคา 85 บาท ราคา 90 บาท
   

ราคา 39 บาท

   
พิมพ์ 1 สี พิมพ์ 2 สี
ราคา 46 บาท ราคา 125 บาท
แบบเรียนท่องเที่ยวเมืองจีนอย่างสุขสันต์ ตอนต้น พิมพ์ 4 สี ชุดที่ 2  
ราคา 140 บาท ราคา 140 บาท ราคา 140 บาท
ราคา 55 บาท ราคา 125 บาท
แบบเรียนท่องเที่ยวเมืองจีนอย่างสุขสันต์ ตอนต้น พิมพ์ 4 สี ชุดที่ 3  
ราคา 165 บาท ราคา 155 บาท ราคา 195 บาท
ราคา 66 บาท ราคา 125 บาท
แบบเรียนท่องเที่ยวเมืองจีนอย่างสุขสันต์ ตอนต้น พิมพ์ 4 สี ชุดที่ 4  
ราคา 160 บาท ราคา 155 บาท ราคา 205 บาท
ราค 75 า บาท ราคา 125 บาท
แบบเรียนท่องเที่ยวเมืองจีนอย่างสุขสันต์ ตอนต้น พิมพ์ 4 สี ชุดที่ 5  
ราคา 170 บาท ราคา 170 บาท ราคา 170 บาท
 
ราคา95 บาท  
แบบเรียนท่องเที่ยวเมืองจีนอย่างสุขสันต์ ตอนต้น พิมพ์ 4 สี ชุดที่ 6  
ราคา 180 บาท ราคา 170 บาท ราคา 230 บาท
ราคา 100 บาท ราคา 125 บาท
 
เฉพาะหนังสือ ภาษาจีนเท่านั้น
  คลิกโหลดใบสั่งซื้อหนังสือภาษาจีน สมทบทุนการศึกษากับมูลนิธิร่มฉัตร
หมายเหตุ  
  1. สั่งซื้อเป็นชุดตั้งแต่ 100 ชุดขึ้นไป ลดราคา 10% (รวมค่าส่ง)
  2. สั่งซื้อเป็นเล่มตั้งแต่ 100 เล่มขึ้นไป ลดราคา 5% (รวมค่าส่ง)
  3. ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิร่มฉัตร โทร 089-414-7021 ติดต่อ คุณขวัญชัย
  หน้าแรก ประวัติผู้อุปถัมภ์ ผู้ริเริ่มโครงการ โครงการเพชรยอดมงกุฏ มุมหนังสือ

มูลนิธิร่มฉัตร copyright © 2007 Powered by URL Multimedia Co.,Ltd.