หน้าแรก ประวัติผู้อุปถัมภ์ ผู้ริเริ่มโครงการ โครงการเพชรยอดมงกุฏ มุมหนังสือ
  ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อคลิกที่นี่

รวมข้อสอบเพชรยอดมงกุฎปี 2557 (ประถมศึกษา) พร้อมเฉลย

ราคา 200.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมปีที่ 4-6)

คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 17 ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9
วิทยาศาตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7
ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6
พระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11  

รวมข้อสอบเพชรยอดมงกุฎปี 2557 (มัธยมศึกษา)พร้อมเฉลย

ราคา 240.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 17 พระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11
วิทยาศาตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7
ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6
ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 อาเซียนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1
ฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 3 เคมีเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 3
ชีววิทยาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2  

รวมข้อสอบวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 5-9

(ปี 2551-2555) (ม.1-3 และ ม.4-6)พร้อมเฉลย

ราคา 240.00 บาท

 

รวมข้อสอบการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1,3 – 10

(ปี 2547, 2549-2556) (ประถมศึกษา)พร้อมเฉลย

ราคา 190.00 บาท

รวมข้อสอบการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1,3 – 10

(ปี 2547, 2549-2556) (มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา)พร้อมเฉลย

ราคา 300.00 บาท

รวมข้อสอบเพชรยอดมงกุฎปี 2556 (ประถมศึกษา) พร้อมเฉลย

ราคา 220.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมปีที่ 4-6)

คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 16 ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8
วิทยาศาตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6
ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 5
พระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 อาเซียนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1

รวมข้อสอบเพชรยอดมงกุฎปี 2556 (มัธยมศึกษา)พร้อมเฉลย

ราคา 240.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 16 พระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10
วิทยาศาตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6
ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 5
ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 อาเซียนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1
ฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2 เคมีเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2
ชีววิทยาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2  

รวมข้อสอบพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎครั้งที่1(พ.ศ.2547) ครั้งที่ 6-9 (พ.ศ.2552-2555) พร้อมเฉลย

ราคา 240.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมปีที่ 4-6)

รวมข้อสอบประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่1-5(พ.ศ.2551-2555)พร้อมเฉลย

ราคา 160.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมปีที่ 4-6)

้อสอบประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่1-5(พ.ศ.2551-2555)พร้อมเฉลย

ราคา 200.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

รวมข้อสอบเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2-4 (ปี2553-2555) พร้อมเฉลย

ราคา 170.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมปีที่ 4-6)

 

รวมข้อสอบเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2-4 (ปี2553-2555) พร้อมเฉลย

ราคา 190.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

รวมข้อสอบคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10-15 "พร้อมแนวคิด" (ปี2550-2555)

ราคา 270.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมปีที่ 4-6)

รวมข้อสอบภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 3-7 (ปี2551-2555) พร้อมเฉลย

ราคา 220.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมปีที่ 4-6)

รวมข้อสอบภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 3-7 (ปี2551-2555) พร้อมเฉลย

ราคา 210.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

รวมข้อสอบ 7 วิชาเพชรยอดมงกุฎ ปี 2554 (ประถม) (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์)

ราคา 240.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมปีที่ 4-6)

รวมข้อสอบ 7 วิชาเพชรยอดมงกุฎ ปี 2554 (มัธยม) ( คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์)

ราคา 240.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

รวมข้อสอบ 7 วิชาเพชรยอดมงกุฎ ปี 2553 (มัธยม) ( คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์)

ราคา 200.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

รวมข้อสอบคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 2 – 7 (ปี 2547-2553) ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6)

ราคา 200.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

ข้อสอบการแข่งขัน
รวมข้อสอบเพชรยอดมงกุฎ ปี 2552

ราคา 180.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมปีที่ 4-6)

ข้อสอบการแข่งขัน
พระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2547)
ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2551)

ราคา 120.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมปีที่ 4-6)

ข้อสอบการแข่งขัน
พระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2547)
ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2551)

ราคา 120.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

ข้อสอบการแข่งขันภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1-2 (ปีพ.ศ. 2549-2550)

ราคา 170.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมปีที่ 4-6)

ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

ข้อสอบการแข่งขันภาษาจีน ครั้งที่ 1,3-5 (ปีพ.ศ. 2547,2549-2551)

ราคา 170.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมปีที่ 4-6)

ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

แบบทดสอบการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 1-4 (ปี 2547-2550) พร้อมเฉลย


ราคา 150.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมปีที่ 4-6)

แบบทดสอบการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 1-4 (ปี 2547-2550) พร้อมเฉลย


ราคา 170.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 1 (มัธยมปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 2 (มัธยมปีที่ 4-6)

แบบทดสอบการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1-4 (ปี พ.ศ. 2547-2550)
ช่วงชั้นที่ 1-2 พร้อมเฉลยข้อสอบ
(เฉลยคำตอบ)
ราคา 150.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)

แบบทดสอบการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1-4 (ปี พ.ศ. 2547-2550)
ช่วงชั้นที่ 3-4
พร้อมเฉลยข้อสอบ (เฉลยคำตอบ)
ราคา 150.00 บาท

ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

รวมข้อสอบ 4 วิชาเพชรยอดมงกุฎ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) และช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) ปี 2551พร้อมเฉลยข้อสอบ (เฉลยคำตอบ)

ราคา 170.00 บาท
ได้แก่วิชา
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ
รวมข้อสอบ 4 วิชาเพชรยอดมงกุฎ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) และช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) ปี 2551พร้อมเฉลยข้อสอบ (เฉลยคำตอบ)

ราคา 170.00 บาท
ได้แก่วิชา
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ
9 ปี คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับประถมศึกษา

9 ปี คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับประถมศึกษา “พร้อมแนวคิด”

ราคา 260.00 บาท
รายละเอียด:
ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1
ข้อสอบและแนวคิดการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
(ระดับประถมศึกษาตอนต้น)
ส่วนที่ 2 ข้อสอบและแนวคิดการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
(ระดับประถมศึกษาตอนปลาย)

  * หมายเหต ราคาข้างต้นได้รวมค่าจัดส่งลงทะเบียนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว*
  ซื้อหนังสือเพื่อสมทบทุนการศึกษากับมูลนิธิร่มฉัตร ได้ที่ลิ้งค์ดาวน์โหลดด้านล่างนี้
  ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อคลิกที่นี่ order.doc

 


แบบเรียนท่องเที่ยวเมืองจีนอย่างสุขสันต์ ตอนต้น พิมพ์ 4 สี ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเขียนอักษรจีน หัดเขียนลายพู่กัน (รวมเล่ม)
มีช่องตาราง คั่นกระดาษลอกลาย 1 แผ่น
     
ราคา 85 บาท ราคา 85 บาท ราคา 90 บาท
   

ราคา 39 บาท

   
พิมพ์ 1 สี พิมพ์ 2 สี
ราคา 46 บาท ราคา 125 บาท
แบบเรียนท่องเที่ยวเมืองจีนอย่างสุขสันต์ ตอนต้น พิมพ์ 4 สี ชุดที่ 2  
ราคา 140 บาท ราคา 140 บาท ราคา 140 บาท
ราคา 55 บาท ราคา 125 บาท
แบบเรียนท่องเที่ยวเมืองจีนอย่างสุขสันต์ ตอนต้น พิมพ์ 4 สี ชุดที่ 3  
ราคา 165 บาท ราคา 155 บาท ราคา 195 บาท
ราคา 66 บาท ราคา 125 บาท
แบบเรียนท่องเที่ยวเมืองจีนอย่างสุขสันต์ ตอนต้น พิมพ์ 4 สี ชุดที่ 4  
ราคา 160 บาท ราคา 155 บาท ราคา 205 บาท
ราค 75 า บาท ราคา 125 บาท
แบบเรียนท่องเที่ยวเมืองจีนอย่างสุขสันต์ ตอนต้น พิมพ์ 4 สี ชุดที่ 5  
ราคา 170 บาท ราคา 170 บาท ราคา 170 บาท
 
ราคา95 บาท  
แบบเรียนท่องเที่ยวเมืองจีนอย่างสุขสันต์ ตอนต้น พิมพ์ 4 สี ชุดที่ 6  
ราคา 180 บาท ราคา 170 บาท ราคา 230 บาท
ราคา 100 บาท ราคา 125 บาท
 
เฉพาะหนังสือ ภาษาจีนเท่านั้น
   
หมายเหตุ  
  1. สั่งซื้อเป็นชุดตั้งแต่ 100 ชุดขึ้นไป ลดราคา 10% (รวมค่าส่ง)
  2. สั่งซื้อเป็นเล่มตั้งแต่ 100 เล่มขึ้นไป ลดราคา 5% (รวมค่าส่ง)
  คลิกโหลดใบสั่งซื้อหนังสือภาษาจีน สมทบทุนการศึกษากับมูลนิธิร่มฉัตร
  หน้าแรก ประวัติผู้อุปถัมภ์ ผู้ริเริ่มโครงการ โครงการเพชรยอดมงกุฏ มุมหนังสือ

มูลนิธิร่มฉัตร copyright © 2007 Powered by URL Multimedia Co.,Ltd.