หน้าแรก ประวัติผู้อุปถัมภ์ ผู้ริเริ่มโครงการ โครงการเพชรยอดมงกุฏ มุมหนังสือ

arrow ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 (นานาชาติ)

 ระเบียบการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 (นานาชาติ) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

ทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม

ปีการศึกษา 2556

----------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการรับสมัคร

            - รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 10 มิถุนายน 2556  ถึง  31 กรกฎาคม 2556 

- Download ระเบียบการแข่งขันได้ที่ chinese.dpu.ac.th , www.romchatra.com, www.trimitschool.com

- สมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ chinese.dpu.ac.th

- ติดต่อสอบถามได้ที่

   1.  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย เลขที่ 661 แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร10100 

        โทรศัพท์ 0-2222-5863, 0-2623-0904-5 ต่อ 101 โทรสาร 0-2222-5863   หรือ

   2.  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  เลขที่ 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

        โทรศัพท์ 0-2954-7300-29  ต่อ 888    โทรสาร 0-2589-9605   E-mail  :  servicedesk@dpu.ac.th 

การส่งใบสมัคร

     วิธีการสมัคร ดังนี้
              -  กรอกข้อมูลและยืนยันการสมัครพร้อมแนบไฟล์เอกสารใบสมัครที่ลงนามโดยผู้บริหารสถานศึกษาแล้ว 

                   ได้ที่เว็บไซต์ chinese.dpu.ac.th  หมดเขตรับสมัครวันที่  31 กรกฎาคม 2556

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
            1.  ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นที่สมัครเข้าแข่งขัน  คือ  เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนใน

                  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3, ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6,  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  และ ระดับชั้น

                   มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในปีการศึกษา2556 ของโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ และต่างประเทศ (นานาชาติ)
            2.  ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียน และมีผู้บริหารสถานศึกษาลงนามรับรอง แต่ละโรงเรียน

                  สามารถเสนอชื่อเข้าร่วมแข่งขันได้ทุกระดับชั้นโดยไม่จำกัดจำนวน
            3.  นักเรียนที่เข้าแข่งขันทุกคนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่เท่านั้น

หลักเกณฑ์การแข่งขัน

            1.  การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎเป็นการแข่งขันประเภทบุคคล
            2.  การแข่งขันแบ่งออกเป็น ระดับ คือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3, ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6,

                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ในปีการศึกษา 2556 ทุกสังกัดทั่ว                                                   ประเทศ และต่างประเทศ (นานาชาติ)
            3.  โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ทั้ง 4 ระดับ โดยไม่จำกัดจำนวน และมีผู้บริหารสถานศึกษาลงนาม

                   รับรอง (ตามรายละเอียดของใบสมัคร)
            4.  การแข่งขันแบ่งเป็น 3 รอบ ดังนี้
                        4.1  รอบคัดเลือกเพชร (รอบที่ 1) โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนส่งเข้าแข่งขัน
                        4.2  รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) นักเรียนจากรอบที่ 1 ทุกคนเข้าแข่งขันทำแบบทดสอบวัด

                                  ความสามารถด้านภาษาจีน  คณะกรรมการคัดเลือกจะจัดลำดับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด และรองลงมา

                               ตามลำดับ   ลำดับที่ 1 –10  เข้าแข่งขันในรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3)ลำดับที่11-50ได้รับรางวัลชมเชย  ทุนการศึกษา1,000บาท ลำดับที่51-100 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ ได้รับเกียรติบัตร 

                        4.3  รอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) นักเรียนต้องแสดงความสามารถในการเขียนเรียงความและพูด

                               สุนทรพจน์ โดยหัวข้อในการเขียนเรียงความและพูดสุนทรพจน์ให้ใช้หัวข้อตามที่คณะกรรมการ

                               กำหนดให้ในวันแข่งขัน ทั้งนี้  ในการพูดสุนทรพจน์ไม่อนุญาตให้นักเรียนดูต้นฉบับ

จำนวนตัวอักษรที่กำหนดให้ใช้ในการเขียนเรียงความภาษาจีนมีดังนี้

            - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3       กำหนด    200  ตัวอักษรขึ้นไป
            - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6       กำหนด    500  ตัวอักษรขึ้นไป
            - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3         กำหนด  1,000  ตัวอักษรขึ้นไป
            - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6          กำหนด  1,500  ตัวอักษรขึ้นไป

ระยะเวลาและสถานที่ในการแข่งขัน

            กำหนดแข่งขันวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556  ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

รางวัลและทุนการศึกษาแต่ละระดับ มีดังนี้

            - รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง (ทองคำแท้)   ทุนการศึกษา  10,000  บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 

            - สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

              สยามบรมราชกุมารี   เหรียญทอง (ทองคำแท้)   ทุนการศึกษา  10,000  บาท  พร้อมเกียรติบัตร  
            - รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน  ทุนการศึกษา 7,000  บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
            - รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง  ทุนการศึกษา 5,000  บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
            - รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ จำนวน 7 ทุน  ละ 2,000  บาท พร้อมเกียรติบัตร
            - รางวัลชมเชย (ลำดับที่11-50) จำนวน 40 ทุน  ละ 1,000  บาท พร้อมเกียรติบัตร
            - รางวัลผ่านเกณฑ์ (ลำดับที่ 51-100) ได้รับเกียรติบัตร

รางวัลสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน

            1.  สถานศึกษาที่นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รองชนะเลิศเหรียญเงิน และรองชนะเลิศเหรียญ                            ทองแดงจะได้รับโล่เกียรติยศ               
            2.  ครูและผู้ปกครองที่นักเรียนเข้าแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) จะได้รับเกียรติบัตร

 

 

 

 

กำหนดวัน เวลา และสถานที่แข่งขัน

            วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556
            เวลา 07.30 – 08.3น.     - รายงานตัวที่ห้องสอบ

            เวลา 08.3น.                              - ผู้แข่งขันเข้าห้องสอบ
            เวลา 09.00 – 10.00 น.     - แข่งขันรอบเจียระไนเพชร
            เวลา 13.0น.                  - ประกาศผลรอบเจียระไนเพชร
            เวลา 13.30 – 14.30 น.     - แข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ (เขียนเรียงความ)
            เวลา 14.30 – 15.30 น.     - แข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎบนเวที (พูดสุนทรพจน์)
            เวลา 16.30 น.                  - ประกาศผลรอบเพชรยอดมงกุฎ และมอบทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม

สถานที่การแข่งขัน 

             มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เลขที่ 110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

             โทรศัพท์ 0-2954-7300-29 ต่อ 888   โทรสาร 0-2589-9605   E-mail  :  servicedesk@dpu.ac.th 

ขอบเขตเนื้อหาของแบบทดสอบความสามารถด้านภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ

   หนังสือที่ใช้ในการสอบแข่งขัน ใช้หนังสือท่องเที่ยวเมืองจีนอย่างสุขสันต์ ของมูลนิธิร่มฉัตรเป็นหลัก ดังนี้ 
          ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ใช้หนังสือชุดที่ 1
          ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ใช้หนังสือชุดที่ 1-2
          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   ใช้หนังสือชุดที่ 3-4
          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   ใช้หนังสือชุดที่ 5-6

หมายเหตุ
          นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับเหรียญที่ระลึก เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก

          ครูได้รับเกียรติบัตรดาวน์โหลด :
ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 (นานาชาติ)
 
  หน้าแรก ประวัติผู้อุปถัมภ์ ผู้ริเริ่มโครงการ โครงการเพชรยอดมงกุฏ มุมหนังสือ

มูลนิธิร่มฉัตร copyright © 2007 Powered by URL Multimedia Co.,Ltd.