หน้าแรก ประวัติผู้อุปถัมภ์ ผู้ริเริ่มโครงการ โครงการเพชรยอดมงกุฏ มุมหนังสือ

arrow ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

ระเบียบการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10

(ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3และประถมศึกษาปีที่4-6)

ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม

ปีการศึกษา   2556

------------------------------------------------------

การสมัครแข่งขัน

      กำหนดการรับสมัคร  

       ตั้งแต่วันที่  15 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2556  โดยขอระเบียบการได้ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร 10240  โทร 0-23731473-4  ต่อ 103 , 0-2728-2462   หรือดาวโหลดระเบียบ การแข่งขันได้ที่  http://www.tun.ac.th , http://www.romchatra.com

      การสมัคร

1.       กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ได้ที่  http://www.tun.ac.th

2.       ดาวโหลดใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูล และประทับตราสถานศึกษา ส่งทางโทรสารหมายเลข  0-2728-2462 , 0-2728-2533  หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าซองถึง  

          ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

348  ถ.รามคำแหง  แขวงสะพานสูง  เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240                   

3.       ส่งใบสมัครไม่เกินวันที่  15  สิงหาคม  2556  ( ดูจากวันประทับตราไปรษณีย์ )

 

รายละเอียดการแข่งขัน

      คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

1.     ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่สมัครเข้าแข่งขันในปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ

2.     ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียน  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับรอง

 

หลักเกณฑ์การแข่งขัน

1.     การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่ 10  เป็นการแข่งขัน ประเภททีม

2.     การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ

                 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3       

                 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 

3.     โรงเรียนทุกสังกัดสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ทุกระดับชั้น โดยส่งโรงเรียนระดับละ 1 ทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน และมีผู้บริหารสถานศึกษารับรองและประทับตราสถาบัน 

4.     การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รอบ ดังนี้

    รอบคัดเลือกเพชร (รอบที่ 1) ให้โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนส่งเข้าแข่งขัน ระดับชั้นละไม่เกิน  1 ทีม    

    รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) ให้นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากรอบที่ 1 ทุกทีมเข้าร่วมแข่งขันทำแบบทดสอบ      วัดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ (ใช้ดินสอตั้งแต่ 2B ขึ้นไป) โดยคณะกรรมการคัดเลือกจะจัดลำดับคะแนนสูงสุดและรองลงมาตามลำดับ ระดับชั้นละ 100 ทีม

                 ทีมลำดับที่ 1 – 10      ของทุกระดับชั้น ได้รับคัดเลือกให้เข้าแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3)

                 ทีมลำดับที่ 11 -50       ได้รับรางวัลชมเชยเป็นทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

                 ทีมลำดับที่ 51 -100     ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์พร้อมเกียรติบัตร

          รอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) นักเรียนที่เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ  ทำแบบทดสอบที่เน้นการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

เวลาและสถานที่ในการแข่งขัน

          วันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2556

            ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3    สอบแข่งขันที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

            ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6    สอบแข่งขันที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

รางวัลทุนการศึกษาแต่ละระดับชั้น ดังนี้

          รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง (ทองคำแท้)  จำนวน 1 รางวัล  ทุนการศึกษาทีมละ 12,000 บาท พร้อมโล่และ    

 เกียรติบัตร

            รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน  จำนวน 1 รางวัล  ทุนการศึกษาทีมละ 9,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง จำนวน 1 รางวัล  ทุนการศึกษาทีมละ 6,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ  จำนวน 7 รางวัล ทุนการศึกษาทีมละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย  จำนวน 40 รางวัล  ทุนการศึกษาทีมละ 1,500 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลผ่านเกณฑ์  จำนวน 50 รางวัล  ได้รับเกียรติบัตร

สถานศึกษาที่นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน และรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง  ได้รับโล่  ครูผู้สอนและผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่3) จะได้รับเกียรติบัตร

หมายเหตุ   นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันทุกคน และครูผู้ควบคุมดูแลจะได้รับเกียรติบัตร

สถานที่รับรางวัล

          รางวัลชนะเลิศ  รองชนะเลิศเหรียญเงินและรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง  รับรางวัล ณ หอประชุม สมบูรณ์ – เสาวรัตน์ นิ่มละออ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

 

                                        กำหนดการ

            การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10

วันที่ 14 กันยายน  2556

ณ หอประชุม – เสาวรัตน์ นิ่มละออ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

 
 

 

 

วันเสาร์ที่  14  กันยายน  2556

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3   และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

 

07.30 08.30 น.        รายงานตัว

      09.00 10.00 น.        พิธีเปิด ณ หอประชุมสมบูรณ์ เสาวรัตน์  นิ่มละออ

09.00 10.00 น.        แข่งขันรอบเจียระไนเพชร

      13.30 น.                          ประกาศผลรอบเจียระไนเพชร

      14.00  15.00 น.       แข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ

      16.00 น.                          ประกาศผลรอบเพชรยอดมงกุฎ 

 

      16.30 น.                           มอบรางวัลและทุนการศึกษาดาวน์โหลด :
ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
 
  หน้าแรก ประวัติผู้อุปถัมภ์ ผู้ริเริ่มโครงการ โครงการเพชรยอดมงกุฏ มุมหนังสือ

มูลนิธิร่มฉัตร copyright © 2007 Powered by URL Multimedia Co.,Ltd.