หน้าแรก ประวัติผู้อุปถัมภ์ ผู้ริเริ่มโครงการ โครงการเพชรยอดมงกุฏ มุมหนังสือ

arrow ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16

 ระเบียบการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16

ทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม ประธานมูลนิธิร่มฉัตร

ปีการศึกษา 2556

               

การสมัครแข่งขัน

          กำหนดการรับสมัครแข่งขันและการสอบแข่งขัน

          รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2556 โดยขอระเบียบการและรับสมัครได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เลขที่ 252 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 0-2675-2984  โทรสาร 0-2675-2984 หรือ Download ระเบียบการแข่งขัน และใบสมัครได้ที่http://www.suthi.ac.th  และสอบแข่งขันในเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2556

การส่งใบสมัคร

            ส่งใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้

         1.  ให้ Download ใบสมัครทางเว็บไซต์ www.suthi.ac.th และนำไปกรอกข้อมูลผู้สมัครส่งกลับมาที่โทรสาร 0-2675-2984 (ไม่มีการรับสมัครทางอีเมล์)

         2.  ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อาคารพัชรนาถบงกช ชั้น 3 หรือ ชั้น 4

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

         3.  ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม (สมัครแข่งขันคณิตศาสตร์เพชร

ยอดมงกุฎ) เลขที่ 252 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 (โดยดูจากวันประทับตราไปรษณีย์)

           

รายละเอียดของการแข่งขัน

            คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

         1.  ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียน กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่สมัครเข้าแข่งขัน ในปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียน

ทุกสังกัด ทั่วประเทศ ที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์

         2.  ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียน และผู้บริหารสถานศึกษารับรองพร้อมทั้งประทับตราประทับโรงเรียนในใบสมัครด้วย ถ้าส่งในนามสถาบันกวดวิชาจะถือว่าใบสมัครเป็นโมฆะ

รางวัลทุนการศึกษาแต่ละช่วงชั้น ดังนี้

          รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง (ทองคำแท้) จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

          รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 7,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

          รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทองแดง จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

          รางวัลชมเชยรอบเพชรยอดมงกุฎ จำนวน 7 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

          รางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร จำนวน 40 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

            รางวัลผ่านเกณฑ์ จำนวน 50 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร

รางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ของโรงเรียน

          รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมโล่

          รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท พร้อมโล่

          รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทองแดง จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท พร้อมโล่

รางวัลครูจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ดีเด่น

            ครูที่สอนนักเรียนที่ได้รับรางวัลทุนการศึกษารอบเพชรยอดมงกุฎจะได้รับเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึก

รางวัลผู้ปกครองที่สนับสนุนกิจกรรมคณิตศาสตร์ดีเด่น

          ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับรางวัลทุนการศึกษารอบเพชรยอดมงกุฎจะได้รับเกียรติบัตร

หมายเหตุ

            นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันจะได้รับเหรียญที่ระลึกและเกียรติบัตรทุกคน

หลักเกณฑ์การแข่งขัน

          1.  การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 สำหรับระดับชั้นประถมศึกษา และครั้งที่ 9 สำหรับระดับชั้น

มัธยมศึกษา เป็นการแข่งขันประเภทบุคคล

        2.  การแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ระดับ (ประถมศึกษาปีที่ 1-3 , ประถมศึกษาปีที่ 4-6 , มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ

มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

        3.  ทุกโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ทุกระดับ ระดับละไม่เกิน 3 คน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับรอง

(ตามรายละเอียดในใบสมัคร)

        4.  การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รอบ ดังนี้

                   4.1  รอบคัดเลือกเพชร (รอบที่ 1) ให้โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนส่งเข้าแข่งขัน

                   4.2  รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) ให้นักเรียนจากรอบที่ 1 ทุกคนเข้าแข่งขันทำแบบทดสอบวัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ในช่วงเช้า โดยคณะกรรมการคัดเลือกและจัดลำดับคะแนนสูงสุดและรองลงมาตามลำดับ ระดับละ 100 คน ผู้ได้ลำดับที่ 1-10 ของแต่ละระดับจะได้คัดเลือกให้เข้าแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3)

ส่วนลำดับที่ 11-50 จะได้รับรางวัลชมเชยเป็นทุนการศึกษาทุนละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ลำดับที่51-100ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ จะได้รับเกียรติบัตร

                   4.3  รอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) นักเรียนต้องแสดงความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์โดยการแข่งขันตอบปัญหาบนเวทีในช่วงบ่าย

วันเวลาและสถานที่แข่งขัน

        วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 ระดับชั้นที่ 1 (ป.1-.3) และระดับชั้นที่ 2 (ป.4-.6)

        วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2556 ระดับชั้นที่ 3 (ม.1-.3) และระดับชั้นที่ 4 (ม.4-.6)

        รอบเจียระไนเพชร เวลา 09.00-11.00 .

          รอบเพชรยอดมงกุฎประมาณ เวลา 13.30. เป็นต้นไป

        ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120


 

กำหนดการแข่งขัน

คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 17 สิงหาคม 2556

แข่งขันความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นที่ 1-2 (ประถมศึกษา)

07.00-08.30 .

09.30-10.30 .

09.00-10.30 .

13.00 .

13.30 . เป็นต้นไป

16.00 .

16.10 .

รายงานตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนรอบคัดเลือกเพชร (รอบที่ 1)

พิธีเปิดในหอประชุมโรงเรียนวัดสุทธิวราราม

แข่งขันความสามารถด้านคณิตศาสตร์โดยทำแบบทดสอบรอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2)

ประกาศผลรอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2)

แข่งขันการตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์บนเวที รอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3)

ประกาศผลรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3)

พิธีปิด มอบรางวัลและทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2556

แข่งขันความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นที่ 3-4 (มัธยมศึกษา)

07.00-08.30 .

09.00-11.00 .

13.00 .

13.30 . เป็นต้นไป

16.00 .

16.10 .

รายงานตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนรอบคัดเลือกเพชร (รอบที่ 1)

แข่งขันความสามารถด้านคณิตศาสตร์โดยทำแบบทดสอบรอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2)

ประกาศผลรอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2)

แข่งขันการตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์บนเวที รอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3)

ประกาศผลรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3)

พิธีปิด มอบรางวัลและทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม

 ดาวน์โหลด :
ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16
 
  หน้าแรก ประวัติผู้อุปถัมภ์ ผู้ริเริ่มโครงการ โครงการเพชรยอดมงกุฏ มุมหนังสือ

มูลนิธิร่มฉัตร copyright © 2007 Powered by URL Multimedia Co.,Ltd.